Tipy Realitního magazínu

Na realitním trhu se objevila novinka, která prodávajícím slibuje prodej nemovitosti za nejvyšší možnou cenu.

Bezdlužnost vůči SVJ: Jak je to s dluhy vlastníka bytové jednotky vůči SVJ?

Někdy se stane, že předchozí vlastník bytové jednotky má vůči SVJ dluh. Ten při jejím převodu přechází na nového nabyvatele. Proto existuje Potvrzení SVJ o výši dluhů. Pokud předchozí vlastník nějaký dluh má, přejde automaticky na nového nabyvatele bytové jednotky. V případě, že hodnota dluhu je nulová, jedná se o potvrzení bezdlužnosti vůči SVJ.

Stavební pozemek: Nespalte se při koupi pozemku a zjistěte o něm vše důležité

Co vše máte požadovat při koupi takového pozemku? Předně výpis z katastru nemovitostí, ze kterého zjistíte, kdo je vlastníkem pozemku a jestli jich třeba není víc. Dozvíte se také, zda pozemek nemá právní vady. Zejména pak věcná břemena, zástavní či předkupní práva či zahájenou exekuci. Důležité jsou také informace z územního plánu. Tak zjistíte, zda je možné na pozemku stavět. Některé obce pak mají vlastní obecní regulativy, které popisují, jakou stavbu v místě povolí a která se tam stavět nesmí. Rozhodně vám v obci s pěti sty obyvateli nedovolí na návsi mrakodrap. Rozhodně se také vyplatí informace o režimu právního přístupu k pozemku. Zvláště v případě, kdy přístupová cesta vede přes cizí pozemek. Zajímat by vás měla také existence a dostupnost sítí. Prohlédněte si také povodňovou mapu. A ještě jedna důležitá věc: na pozemku může být stavební uzávěra. To znamená, že vám tam nikdo stavbu nepovolí, protože tím místem už za pět let povede třeba tříproudová dálnice.

Skryté vady: Za skryté vady odpovídá 5 let prodávající

Celý dům si před koupí projdete, líbí se vám a tak jej koupíte. Nicméně i sebekrásnější dům může mít skryté vady, které nejsou obvyklou prohlídkou nebo kontrolou zjistitelné. A přestože na nemovitosti existovaly už při jejím převzetí, projeví se až koupi. V takové případě za ně odpovídá prodávající. Může se jednat třeba o plíseň na stěnách zakrytých sádrokartonem, praskání podlah překrytých plovoucí podlahou nebo třeba zápach z netěsněné kanalizace, který se objeví až po prvním dešti. Za takové vady odpovídá prodávají. Uplatnit skrytou vadu nemovitosti můžete po dobu 5 let po koupi nemovitosti. V takovém případě máte nárok na odstranění vady na náklady prodávajícího, slevu z ceny nemovitosti a v nutných případech také na odstoupení od kupní smlouvy.

Daň z příjmu FO: V některých případech při prodeji nemovitosti daň z příjmu neplatíte

Tuto daň hradí prodávající po prodeji nemovitosti. Prodávající nabyl příjem, který je třeba zdanit. Daň se hradí z rozdílu mezi příjmem a výdaji a činí 15%, což není úplně málo. Proto je na ni dobré myslet, když stanovujete prodejní cenu nemovitosti. Od placení daně jste osvobozeni, pokud nemovitost sloužila alespoň dva roky jako vaše trvalé bydliště a zároveň jste ji obývali. Další možností, jak se osvobodit od daně z příjmu, je situace, kdy zisk z prodeje obratem investujete do nového bydlení.

Neplatící nájemík: Pokud nájemník neplatí, vypovězte jej bez výpovědní lhůty

Pokud vám nájemník nehradí nájem, můžete postupovat v režimu výpovědi z nájmu dle Občanského zákoníku. V případě, že nebyly uhrazeny nájmy za 3 měsíce, jste oprávněni nájem vypovědět bez výpovědní lhůty. Nejdříve však musíte nájemce vyzvat k nápravě. Až poté můžete nájem vypovědět. V případě, že se nájemce nevystěhuje do jednoho měsíce po ukončení nájemního vztahu, můžete podat žalobu na vyklizení.

Příjezd k nemovitosti: Máte právně ošetřen přístup k nemovitosti? Je to důležité

Abyste předešli situaci, kdy se na vlastní pozemek dostanete výhradně helikoptérou, je dobré prověřit, jakým způsobem je k němu zajištěn přístup. Přístup na sousedovo „dobré slovo" nemá žádnou váhu a je dobré jej mít ošetřený právně. Přístupová cesta může být ošetřena několika způsoby: místní komunikace, účelová komunikace, věcné břemeno, podílové spoluvlastnictví atd. Bez právně zajištěného přístupu k pozemku mohou vznikat, a také vznikají, spory se sousedy, které pak končí u soudu a stojí spousty času, nervů a peněz.

Darování nemovitosti: Pokud se k vám obdarovaný chová nevděčně, můžete dar odvolat

Pokud se babička rozhodne darovat svou nemovitost vnoučkovi, musí to být ošetřeno darovací smlouvou. Bezúplatný převod nemovitosti na základě darovací smlouvy se odehrává nejčastěji v rámci rodiny, ale není to podmínkou. Je také dobré vědět, že do darovací smlouvy můžete zapsat určité podmínky, které musí obdarovaný splnit, jinak lze dar odvolat. Existuje také institut Odvolání daru pro nevděk, pokud obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží. Bezúplatný převod nemovitosti může být při splnění zákonných podmínek osvobozen od daně z příjmu.

Vydržení nemovitosti: Lhůta pro vydržení nemovitosti je 10 nebo 20 let

Aby mohlo dojít k řádnému vydržení nemovitosti, musí být splněno několik zákonných podmínek. Vedle podmínky nepřerušené džby po zákonem stanovenou dobu, je také potřeba aby sejednalo o držbu poctivou a pravou. V případě poctivé držby nemovitosti se jedná o lhůtu držby po dobu delší 10 let. Právní důvod držby musí být prokázán. Existuje i varianta mimořádného vydržení po uplynutí dvojnásobné doby, tedy dvaceti let. Mimořádné vydržení se samozřejmě neuplatní v případech, kdy se držiteli prokáže nepoctivý úmysl - nepoctivý držitel tedy vlastnické právo nenabude ani v tomto případě. V případě sporu o oprávněnosti vydržení věc rozhoduje soud.

Chalupa na cizím pozemku: Zjistěte si, jestli se k chalupě dostanete i příští rok

Pokud se rozhodnu koupit stavbu bez pozemku, musím především zjistit, jak je zajištěn přístup k nemovitosti. Je vhodné také vyřešit předkupní právo mezi stavbou a pozemkem. Komplikovanější je také financování úvěrem. A v neposlední řadě je dobré také zjistit, zda se v budoucnu nebude drasticky zvyšovat nájem za užívání pozemku.

Nemovitost v SJM: Kdy vlastní manželé nemovitost společně?

Do vlastnického režimu společného vlastnictví manželů spadá nemovitost, kterou manželé společně nabyli v době trvání manželství. S takovou pak nakládají vždy společně. V případě, že jeden z manželů nemovitost vlastnil již před vstupem do manželství, je jejím výlučným vlastníkem on. Samozřejmě má možnost upravit tuto skutečnost jinak a formou smlouvy o SJM ji ošetřit.