V areálu holdingu Agrofert nahlásil anonym bombu.

V areálu holdingu Agrofert nahlásil anonym bombu.
Zdroj: CNN Prima NEWS

V areálu holdingu Agrofert nahlásil anonym bombu.

V areálu holdingu Agrofert nahlásil anonym bombu.
Zdroj: CNN Prima NEWS

V areálu holdingu Agrofert nahlásil anonym bombu.

V areálu holdingu Agrofert nahlásil anonym bombu.
Zdroj: CNN Prima NEWS