Národní program Česká kvalita již přes dvacet let zjednodušuje spotřebitelům orientaci na trhu

V minulém roce uplynulo dvacet let od přijetí usnesení vlády, které umožnilo vznik a existenci Národního programu Česká kvalita. Program je i v dnešní době významnou součástí Národní politiky kvality ČR, kterou realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. U jeho zrodu stál, stejně tak jako u zrodu novodobé České společnosti pro jakost, Národních cen České republiky, Rady kvality ČR, Národní politiky kvality ČR a mnohých dalších významných aktivit, Ing. Pavel Ryšánek. V rozhovoru jsme se ho zeptali na okolnosti vzniku Programu.

Můžete nám prosím přiblížit Program Česká kvalita? Co je jeho cílem?

Národní program Česká kvalita zjednodušuje spotřebitelům orientaci na trhu a pomáhá jim vybrat z nepřeberného množství různých výrobků a služeb ty správné, kvalitní.

Program sdružuje značky kvality z různých oborů. Pokrývá segment trhu od dětských botiček a hraček přes nábytek a stavební výrobky až po průmyslové zboží, internetové obchody, ekologicky šetrné výrobky a další.

Každý označený výrobek či službu prověřila nezávislá zkušebna a ručí za to, že produkt musí mít v dané kategorii a cenové hladině lepší kvalitu, než je průměr trhu. Kvalita se pravidelně kontroluje, stejně jako spokojenost zákazníků, a v případě nedostatků je značka odebrána.

Program oslavil letos v létě dvacet let existence, jaká byla historie vzniku Programu? Co bylo hlavním impulsem?

Program přijala Rada kvality ČR v létě roku 2002.  Tomu předcházela řada jednání potenciálních zájemců o vstup do programu s odpůrci. Nakonec jsme v České společnosti pro jakost zpracovali zásady programu, ty byly přijaty, bylo připraveno usnesení vlády a po jeho přijetí byl program zkušebně spuštěn. Na počátku se do programu přihlásilo pět organizací, které měly ve své náplni i zkoušení výrobků. Hlavním impulzem ke vzniku programu byla snaha Rady kvality ČR dát problematice zkoušení výrobků a udělování značek kvality určitý řád. Úloha ČSJ zde byla zcela nezastupitelná, protože v té době jsme měli značné zkušenosti s realizací programu CZECH MADE.

Kdo všechno se na vzniku programu podílel?

Vedle ČSJ i pracovníci (tehdy) státních zkušeben, spotřebitelských sdružení i dalších organizací, které se zabývaly zkoušením výrobků.

Co bylo inspirací pro vznik programu?

Obdobné programy v Rakousku a Německu a z důvodu konkurenceschopnosti českého průmyslu i podnikatelské svazy.

Jakou roli při vzniku sehrála Rada kvality ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a jaká byla role České společnosti pro jakost?

Rada kvality ČR se stala garantem Programu, MPO převzalo záštitu a ČSJ byla prvním z realizátorů svým programem CZECH MADE. ČSJ pro podmínky Česka program vymyslela a pro realizaci programu hrála rozhodující roli.

Jak se podle vás posunula kvality výrobků a služeb od doby vzniku programu do současnosti?

Zcela výrazně, otevření trhu pro zahraniční výrobky znamenalo vyšší konkurenci na domácích trzích. Čeští výrobci se museli přizpůsobit, přispěla i lepší informovanost spotřebitelů a růst jejich požadavků, nejen na kvalitu výrobků, ale i služeb.

Dnes je některou ze značek z Programu oceněno několik tisíc výrobků. Znamená to, že Program má podnikatelům i spotřebitelů stále co nabídnout?

Informovanost spotřebitelů a růst jejich požadavků jsou i motorem rozvoje našeho průmyslu.

Jednou z prvních značek v programu byla i značka kvality CZECH MADE, která je v novodobé historii první značkou kvality u nás. Byl jste iniciátorem zavedení této značky, můžete nám přiblížit i její vznik?

ČSJ jsme se vždy zabývali pohledem do zahraničí. Proto nán nemohly uniknout obdobné zahraniční programy ověřování kvality produktů a jejich označování značkami kvality. Po diskusi s rakouskými odborníky jsme v ČSJ rozhodli realizovat obdobný program i u nás. Podle doporučení tehdejšího ministra průmyslu a po diskusi se spotřebiteli jsme jej nazvali CZECH MADE. Pochopitelně jsme museli zpracovat i zásady programu a prostřednictvím tiskových konferencí i informovat také veřejnost. Podařilo se…

Národní program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality ČR. Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002.

Aktuálně je v programu 22 značek kvality.

Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou. a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

Základním principem Národního programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku – že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat čtyři základní podmínky:

  1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
  2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
  3. Dodržování kvality musím být průběžně kontrolováno.
  4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Zdroj: Česká společnost pro jakost

www.csq.cz

Tagy:
Česko spotřebitel Česká kvalita Českou kvalitu nenahradíš Czech Made Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky