Zakladatel skupiny PPF Petr Kellner

Zakladatel skupiny PPF Petr Kellner