Případy, kdy pojišťovna neuhradí škodu, i když vy povinné ručení řádně platíte

Ostatní komerční pojištění jsou dobrovolná, odpovědnostní pojistka z provozu motorového vozu je jako jediná povinná. Kvůli zajištění náhrady škody na věcech i zdraví třetím osobám. Újmy, které mohou jít do milionů korun, pak nemusíte platit vy. Ale ne ve všech případech...

Bez povinného ručení by auto nemělo vyjíždět na silnici. Přesto se to stává. Pokud ale pravidelně platíte pojistku a máte platnou zelenou kartu, jste finačně "chráněni" pro případ nehody, kterou způsobíte. A to i mezinárodně. Chráníte nejen sebe a svoji peněženku, ale jste také zodpovědní vůči ostatním účastníkům dopravního provozu. S novým občanským zákoníkem se zvýšily částky, které by měly vyplácet pojišťovny za způsobené zdravotní újmy, podle některých finančních odborníků je proto vhodné nastavit si limit vyšší než 35 milionů korun.

Vady na autě nebo alkohol. Tehdy se bude pojišťovna "cukat"

Nicméně ne ve všech případech můžete počítat s tím, že pojišťovna škodu uhradí. Mimo jiné nesmíte nehodu způsobit úmyslně nebo by auto, se kterým jezdíte, mělo odpovídat požadavkům na technický stav. Také pokud odmítnete sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo v případě prokázání alkoholu v krvi (pokud jste řídili) po vás pojišťovna může chtít vše zaplatit. Na rozdíl od havarijního pojištění, u povinného ručení není třeba dlouze pátrat v jednotlivých pojistných smlouvách pojišťoven. Podmínky takzvaných výluk jsou u všech stejné, stanovil je zákon. Žádné nestandardní výluky tedy nehrozí. Nicméně jsou.

Vše určuje zákon

Výluky povinného ručení určuje zákon č. 168/1999Sb. o povinném smluvním pojištění. Pojišťovny se namísto uvádění výluk v pojistných podmínkách buď na tento zákon přímo odkazují, nebo výluky a práva pojistitele (tj. pojišťovny) na úhradu vyplacené částky z tohoto zákona kopírují. Zákon určuje jak výluky, kdy pojišťovna neplní vůbec, tak případy, kdy pojišťovna poškozenému pojistné plnění vyplatí, ale poté má nárok vymáhat škodu po viníkovi.

8 případů, kdy pojišťovna neproplatí škodu

 1. újmu na autě, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozem
 2. újmu, kterou utrpěl řidič vozu, jehož provozem byla újma způsobena
 3. škodu vzniklou mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 4. škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího auta
 5. škodu, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo lidem, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti (s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením)
 6. újmu způsobenou provozem vozu při teroristické nebo válečné události
 7. újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 8. škodu vzniklou při střetu aut, která jsou ve vlastnictví téže osoby

Už z principu povinného ručení je tedy logické, že škodu, která vznikne na vašem autě a kdy jste kolizi způsobili právě vy, si musíte uhradit sami. Pro tyto případy je pak možné mít sjednané havarijní pojištění. Také pokud máte například dvě auta a omylem při couvání narazíte do zaparkového vozu, kterým jezdí partner/ka či děti, plnění z povinného ručení nedostanete. I když to neuděláte úmyslně. Zákon v tomto případě myslí na možné pojistné podvody.

Nastane-li ale situace, že se při nehodě dvou aut způsobí škody na obou vozech, je možné při spoluúčasti obou řidičů uhradit škody z každého povinného ručení. To samé platí i pro úhradu škod na zdraví a životech dalších převážených lidí.

5 situací, kdy má pojišťovna právo vymáhat úhradu za škodu

Pojišťovna má podle zákona právo vymáhat na pojištěném částku, kterou za něj v rámci plnění zaplatila. A to tehdy, pokud pojišťovna prokáže, že pojištěný viník:

 1. způsobil újmu úmyslně
 2. porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit (porušením základních povinností se rozumí provozování technicky nezpůsobilého vozidla nebo vozidla, které technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo vozidla bez platného technického průkazu, řízení vozidla osobou bez příslušného řidičského oprávnění, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motororvé vozidlo)
 3. způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně
 4. jako účastník dopravní nehody bezdůvodně nesplnil povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele
 5. bezdůvodně odmítl se jako řidič vozidla podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo

Lze pojistit i vlastní majetek?

V některých případech se pojišťovny snaží "eliminovat" zákonná omezení. Na trhu lze pořídit například povinné ručení, u nějž si můžete zaplatit i pojištění škod, které se stanou na vašem autě. Je třeba ale počítat s vyšší pojistkou. Ale plnění není příliš velké, v řádu několika tisíc korun.

Ivana Kropáčková

Tagy: