Paraplegik Lai Chi-wai během svého obdivuhodného výkonu.

Paraplegik Lai Chi-wai během svého obdivuhodného výkonu. Zdroj: Facebook.com