Old Ingledew Whiskey – nejstarší whiskey na světě jde do aukce.

Old Ingledew Whiskey – nejstarší whiskey na světě jde do aukce.
Zdroj: Newsource