Old Ingledew Whiskey – nejstarší whiskey na světě jde do aukce.

Old Ingledew Whiskey – nejstarší whiskey na světě jde do aukce. Zdroj: Newsource