TRANSBETON - synonymum pro kvalitní český beton

Rozhovor s Ing. Martinem Ohništěm, MSc., výkonným ředitelem společnosti TRANSBETON s.r.o. o výrobě betonu, o jeho kvalitě, ale i o tom, jak je důležitá kvalita pro úspěch firmy a proč jsou držiteli značky CZECH MADE. Hned v první větě zdůrazněme, že společnost TRANSBETON je ryze český výrobce betonu bez zahraniční kapitálové účasti.

Co bylo prvotním impulsem k začátku vašeho podnikání?

Impulsem k založení společnosti TRANSBETON s.r.o. bylo zajištění odběrů kameniva pro výrobu čerstvého betonu od sesterské společnosti ZEPIKO, která podniká v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. V době vzniku společnosti TRANSBETON totiž velké nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby cementu, betonu a případně v těžbě nerostných surovin postupně fúzovaly a skupovaly surovinové zdroje v ČR, čímž si zajišťovaly pro svou výrobu betonu surovinovou nezávislost.

Jaká byla cesta od těžby písku a kameniva až k výrobě betonu?

Vývoj společnosti ZEPIKO spol. s r. o., byl poměrně dynamický, již v polovině devadesátých let minulého století společnost dodávala štěrkopísky na dílčí výstavby dopravní infrastruktury, kamenivo pro výrobu čerstvého betonu, betonových či prefa-výrobků. Společnost byla založena tzv. od nuly, to znamená, že každý zisk byl reinvestován buď do zpracovatelské technologie, strojů, či do nákupu pozemků za účelem rozšíření ložiska určeného k těžbě. V průběhu let se rozšiřoval počet pískoven i sortiment nabízených frakcí kameniva. V době založení společnosti TRANSBETON měly sesterské pískovny již plně moderní technologie určené k výrobě kameniva pro výrobu betonů.

Vaše rodinná firma TRANSBETON má za sebou dvacetiletou a velmi úspěšnou historii, můžete nám ji představit?

TRANSBETON byl založen v roce 2000 zakoupením první betonárny v Hustopečích v okrese Břeclav. Následně v roce 2003 byl zakoupen rozsáhlý areál s betonárnou ve Skalici nad Svitavou v okrese Blansko a dále betonárna v Brně. Ačkoliv všechny betonárny byly zastaralé a zanedbané, efektivní renovace napomohla ke startu ve výrobě betonu, čímž si TRANSBETON získával postupně své místo na trhu. První velkou modernizací bylo zakoupení nové technologie horizontální betonárny do Hustopečí v roce 2006, v témže roce výstavba nové betonárny v Mikulově, následovalo zakoupení nové věžové betonárny v roce 2008 do Brna a současně výstavba nové betonárny ve Znojmě. V následujících letech byla expanze ještě dynamičtější a modernizace betonáren průběžně pokračuje, ačkoliv je technologická výbava společnosti TRANSBETON jednou z nejlepších v ČR.

Z firmy se stal významný hráč v oblasti výroby betonu v České republice, konkrétně na Moravě…

Ano, dá se říci, že konkurence zpočátku společnost TRANSBETON podceňovala, avšak díky rostoucí pozici firmy na trhu se mínění o firmě rychle změnilo. Dnes se díky moderním technologiím, novým domíchávačům a důrazu na kvalitu, spokojenost a kontakt se zákazníky jistě řadí na přední pozice mezi výrobci betonu v ČR a SR. Ostatně, toto nejsou slova samochvály, ale reference od zákazníků, na což jsme náležitě hrdí.

Jaká byla největší nebo technicky nejnáročnější stavba, na kterou jste dodávali váš beton? A jaká byla pro vás ta vůbec nejvýznamnější?

Rozmanitost staveb je veliká a pro laika je beton jen šedou hmotou, která je nedílnou součástí každé stavby. Mezi náročné stavby naší společnosti lze zařadit dodávky betonů na modernizace dílčích dopravních úseků dálnic, ať už v běžném denním režimu, nebo nonstop provozu. Za zmínku také jistě stojí modernizace vodního díla Boskovice, kam se dodával beton splňující podmínku čerpatelnosti a při tom ukládání do velmi prudkého spadiště a vývařiště, určeného k regulaci vody z přelivové hrany hráze. V současnosti se našimi betony podílíme na modernizaci již druhého vodního díla, a to v jihomoravských Letovicích. Dalšími významnými a náročnými stavbami jsou například mosty, estakády či tunely. Z poslední doby bych rád konkrétně zmínil například nedávno dokončený tramvajový tunel ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně, robotické distribuční centrum společnosti Amazon v Kojetíně nebo právě probíhající stavbu prvního úseku dálnice D49 Hulín–Fryšták.

Můžete laikům ve stručnosti popsat výrobu betonu a co má největší vliv na jeho kvalitu? Něco si všichni pamatujeme ze školy, ale určitě je to složitější a také se to v čase vyvíjí...

Pro výrobu betonu je zapotřebí cement, písek, kamenivo, plastifikační přísada a voda. V rámci úspor ve výrobě se postupně cement do jisté míry nahrazuje např. mletou slévárenskou struskou, elektrárenským popílkem, mletým vápencem a mikrosilikou a do budoucna to budou jistě další alternativní příměsi. Jednotlivé vstupní suroviny se váží váhami s tenzometrickými měřidly a postupně dávkují do míchačky, která záměs promíchá a následně vypustí do domíchače či sklápěčky. Výrobní proces je sice automatický, počítačem řízený, avšak lidská kontrola a pravidelné korekce jsou nevyhnutelné k zajištění stálé kvality a požadované zpracovatelnosti betonu.

Vlivů na kvalitu betonu je mnoho, od klimatických – chlad, déšť, mráz, vítr, vysoké teploty – až po proměnlivost každé vstupní suroviny samostatně v důsledku kolísání její kvality.

V čem se vaše výroba, produkty a nabízené služby odlišují od konkurence?

Každá stavba má svá specifika, která se nesmí podcenit. I když máte špičkovou technologii, pokud nemáte odborníky, kteří ostražitě dohlížejí nad výrobou betonu, jeho transportem a následným zpracováním na stavbě, i ze zdánlivě banální stavby může být velký problém a neúspěch.

Proto klademe velký důraz na službu spočívající v kontrole kvality a zpracování betonu na stavbách prostřednictvím vlastních technologů, aby tam nedošlo při neodborném zpracování ke znehodnocení betonu a následnému poškození našeho dobrého jména.

Nedílnou součástí udržitelnosti kvality betonu a služeb jsou i pracovníci a pracovnice dispečinku, obsluhy betonáren a řidiči domíchávačů – ti všichni dohromady tvoří konečný obraz firmy, kde kterýkoliv z nich může kvalitu betonu či služby poškodit, nebo naopak oproti konkurenci pozdvihnout. Přednostmi společnosti TRANSBETON jsou plně moderní betonárny a vlastní domíchávače, péče o zákazníky a stavby, poradenství před a při realizaci betonáží a individuální přístup ke každému zákazníkovi, bez ohledu na velikost jeho stavby.

Máte ve svém portfoliu výrobků také speciální betony? A na co se dají využít?

V kategorii speciálních betonů jsou betony určené pro zvýraznění architektury, např. barevné betony, vymývané betony, samozhutnitelné či pohledové betony, dále samorozlévací beton se schopností rozlití například do základových pasů bez nutnosti čerpání čerpadlem betonu, mezerovitý drenážní beton určený k lokálnímu vsaku klimatických srážek, litý podlahový beton určený pro vnitřní prostory i na podlahové topení, betony pro dálniční výstavbu, lehčený beton Liaporbeton z keramického kameniva s nižší objemovou hmotností a další specifické betony.

Takže je toho hodně, co by laika ani nenapadlo...

Vaše rodinná firma je nově také držitelem značky kvality CZECH MADE. O kvalitě a jejím významu už jste se zmiňoval, ale soustřeďme se ještě na ni. Je pro vás kvalita zásadní a v čem je právě vaše produkce opravdu kvalitní?

O značku CZECH MADE jsme zažádali zejména proto, že jsme hrdí na svůj původ, na to, že jsme největší ryze český výrobce betonu v ČR, a že naši zákazníci upřednostňují spolupráci s námi oproti nadnárodním konkurentům v našem oboru. Kvalita betonu je s ohledem na konkurenční prostředí zcela zásadní. Pochybení v kvalitě může způsobit ztrátu zákazníka bez jeho návratu, proto betony společnosti TRANSBETON musí splňovat veškeré požadavky legislativy, certifikací, případně schválení ŘSD, a kvalita betonu i služeb je průběžné sledována a vyhodnocována.

Jaké metody a nástroje kvality ve vaší firmě využíváte? Jak řídíte kvalitu a na čem si z hlediska kvalitní výroby nejvíce zakládáte?

Kvalita betonu je primárně sledována kvalitou vstupních surovin na základě průběžných zkoušek toho kterého materiálu. Výrobu betonu zajišťuje řídicí systém, který prostřednictvím různých měřidel, čidel a senzorů požadované parametry betonu koordinuje. Konečným kontrolorem kvality betonu na betonárně je obsluha betonárny. Kvalita betonu dodávaného na stavbu je občas kontrolována i řidiči domíchávačů, kteří ji konzultují s technologem firmy.

Za úspěšnou kvalitou betonu i služeb je i pravidelná údržba technologií betonáren a domíchávačů, odborné školení pracovníků betonáren a kontrola zpracování našeho betonu samotnou stavbou.

Jak náročné bylo pro vás získat značku kvality CZECH MADE a proč jste se pro ni rozhodli?

Společnost TRANSBETON má zavedený systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016, dále je držitelem pravidelně aktualizovaných certifikátů systému řízení výroby a většina betonáren podléhá schválení a inspekci ŘSD pro dodávky betonu na stavby dopravní infrastruktury. Splnění podmínek pro získání značky CZECH MADE proto nebylo obtížné, veškeré podklady byly pečlivě připraveny.

Účelem získání značky CZECH MADE bylo především zdůraznění společnosti TRANSBETON jako národního, ryze českého výrobce betonu, bez zahraniční kapitálové účasti a se sídlem v ČR.

Chystáte nějakou novinku ve vaší firmě? Rozšíření a modernizace výroby, nové produkty nebo…?

Společnost TRANSBETON připravuje rozsáhlou modernizaci své dvanácté betonárny ve Vsetíně, která je aktuálně od jejího pořízení uzavřena. V plánu jsou také modernizace dalších dvou betonáren. Tendence k expanzi firmy přetrvávají, a to nejen v oblasti výroby betonu.

Zdroj: Česká společnost pro jakost

www.czechmade.cz

Tagy:
Slovensko beton výroba Česko Ředitelství silnic a dálnic Czech Made kamenivo Transbeton Zdeněk Ohniště