Radim Uzel se nakazil koronavirem.

Radim Uzel se nakazil koronavirem.