Dálnice D3 ve výstavbě

Dálnice D3 ve výstavbě
Zdroj: Ministerstvo dopravy