Spoluzakladatel firmy Vitrobio Ravi Shrivastava s léčivem Covispray.

Spoluzakladatel firmy Vitrobio Ravi Shrivastava s léčivem Covispray.
Zdroj: Twitter.com