Nevyměníš? Zaplatíš! Naposledy startují kotlíkové dotace

V republice se rozběhla poslední vlna kotlíkových dotací, díky které si mohou občané s výraznou státní pomocí pořídit nový ekologický zdroj vytápění. Jako první měli možnost podat si žádost o dotaci občané v Moravskoslezském kraji, který začal žádosti přijímat 13. května. Středočeský kraj spustí termín pro podání žádostí 3. června 2019 v 10:00 hodin, trvat bude do 30. června 2022 do 16:00 hodin. S konkrétními otázkami, jak o peníze žádat, jsme se obráti

Jak se bude letos žádat?

Žádat se bude elektronickou formou. Po zaregistrování elektronické žádosti, která je dostupná např. z krajských webových stránek, je žadatel povinen doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

Čím se třetí vlna dotací liší od té předešlé?

Ve teřtí výzvě již nebude dotace určena na pořízení kotle na uhlí, ani v kombinované podobě, jako ve výzvách předešlých.

Kolik je připraveno peněz? Na kolik zájemců se asi dostane?

Alokace dotačního programu je 515,5 mil. Kč, což by mělo stačit pro cca 4,5 tisíce žadatelů. Pokud bude velký zájem o dotace, je ze strany Ministerstva životníhio prostředí příslib o finančním navýšení.

Už není možné nějakým způsobem podvádět, i když se přihlášky podávají elektronicky a ne osobně, jako tomu bylo u první vlny?

Není. Systém je optimálně nastaven na základě zkušeností z předchozích výzev a také na základě poznatků od jiných krajů. Administrativní tým je stabilní a zkušený.

V první vlně v roce 2017 lidé u Krajského úřadu i nocovali:

Co konkrétně dotace ve třetí vlně podporují?

Předmětem dotace přidělované žadatelům bude podpora výměny původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, první nebo 2druhé emisní třídy, za:

tepelné čerpadlo,

kotel pouze na biomasu - ruční,

kotel pouze na biomasu - automatický,

plynový kondenzační kotel.

Jaké jsou typy podporovaných zařízení a kolik peněz můžu dostat?

Žadatel může získat tento finanční příspěvek:

tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč + 7 500 Kč (prioritní obec)

kotel pouze na biomasu (automatické přikládání) – 80 %, max. 120 000Kč + 7 500 Kč

kotel pouze na biomasu (ruční přikládání) – 80 %, max. 100 000 Kč + 7 500 Kč

plynový kondenzační kotel - 75 %, max. 95 000 Kč + 7 500 Kč

Jsou nějaké bonusy?

Podpora bude navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna nového tepelného zdroje realizována v prioritní obci. Výběr obcí provádělo Ministerstvo životního prostředí na základě měření stavu čistoty ovzduší.

Co můžu z dotace uhradit?

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. výměnou tepelného zdroje, od 15. července 2015. Podrobná specifikace je uvedena v dotačním programu, který je dostupný na webových stránkách Středočeského kraje.

Kde a kdy se může žádat ve Středních Čechách? Kde najdu termín svého kraje?

Termín kdy začíná příjem žádostí je uveden na úřední desce Středočeského kraje, dále na krajských webových stránkách a také na stránkách Operačního programu Životní prostředí, ze kterého jsou kotlíkové dotace financovány.

Co a odkdy hrozí, když svůj starý kotel nevyměním?

Od 1. 9. 2022 lze provozovat pouze taková zařízení, která splňují emisní třídu třetí a vyšší (zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy bez ohledu na to, kdy byly pořízeny), sankce až do výše 50 000 Kč za nedodržování této povinnosti.

Jaký byl zájem v první a druhé vlně?

Pro první výzvu kotlíkové dotace bylo přijato celkem 6 054 žádostí.

Pro první výzvu kotlíkové dotace bylo přijato 5 741 žádostí.

Proč je to poslední vlna?

Toto je dotaz pro Ministerstvo životního prostředí.

Děkuji za rozhovor

Tagy: