reklama

PŘEHLEDNĚ: Jak se stát členem volební komise a jak vysoká je finanční odměna

V následujících dvou letech budou Češi svými hlasy rozhodovat ve třech volbách – v roce 2022 v senátních a komunálních, v roce 2023 v prezidentských. Mimo kandidátů a voličů mají důležitou roli i členové volebních komisí. Kromě sčítání hlasů mohou dostat volno v práci a finanční odměnu. Jak se do volební komise dostat a jak vysokou částku můžete získat? Redakce CNN Prima NEWS vám přináší přehled základních povinností.

reklama

Kdo může usednout ve volební komisi

Každý, kdo se chce stát členem volební komise, musí splňovat několik základních podmínek:

 • Podle zákona se musí jednat o občana České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na českém území.
 • trvalý pobyt v tuzemsku.
 • V den složení slibu dosáhl věku 18 let.
 • U zájemce nesmí být překážka výkonu volebního práva (například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody).
 • Členem komise nesmí být člověk, který ve volbách kandiduje.

komunálních voleb, které se budou konat v roce 2022, nesmí být členem komise občan, který vykonává službu vojáka z povolání v zahraničí nebo vykonává službu v záloze v zahraničí. Je tak rozhodnuto z toho důvodu, aby byl člen fyzicky přítomný ve volební komisi a mohl řádně vykonávat svou funkci.

Registrace: Jak se stát členem volební komise?

Volební (okrsková) komise má mít ze zákona minimálně pět členů. Výjimkou je volební okrsek s méně než 300 voliči, kde se může komise skládat jen ze čtyř členů. Zpravidla má však komise více členů. Kandidát se do ní může dostat dvěma způsoby:

 • 1. Nominace politickou stranou

Každá volební strana, hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může starostovi navrhnout jednoho svého člena a jednoho náhradníka do každé okrskové komise.

U prezidentských voleb, které se budou konat v roce 2023, může člena do volební komise delegovat občan, který navrhnul kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována. Člena volební komise pak může navrhnout i politická strana, hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Parlamentu, anebo v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v příslušném zastupitelstvu kraje.

Pokud se chcete do volební (okrskové) komise přihlásit za některou ze stran, hnutí nebo koalicí, stačí otevřít webové stránky dané strany. Skrze navigaci vyplníte přihlášku, ve které vyplníte osobní a kontaktní údaje. Zároveň si vybíráte, ve kterém volebním okrsku byste chtěli působit jako člen. Pokud je daná pozice obsazená, můžete se zapsat jako náhradník, případně se můžete zapsat jako člen pro jiný volební okrsek.

Přihlášení k volební komisi za danou stranu, koalici či hnutí je obvykle třeba potvrdit v zaslaném e-mailu. Přihlášení za některou z politických stran, které kandidují, vám při sestavování volební komise dává přednost před dobrovolníky z řad občanů, kterými se komise doplňuje.

Politická strana, hnutí či koalice odevzdá starostovi seznam navrhovaných osob nejpozději 30 dní před začátkem voleb. U každého člověka musí být uvedeno jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození.

Strana může v rámci dané obce navrhnout i konkrétní okrskovou volební komisi, kam by měli být navržení kandidáti zařazeni. Pokud však tento údaj neuvede, je rozřazení do jednotlivých okrskových volebních komisí na starostovi.

 • 2. Přihlášení na úřadě

Pokud kandidující subjekty nezaplní minimální počet členů v komisích, doplňuje starosta zbylé členy z řad zaměstnanců úřadu nebo z občanů, kteří se na městském či obecním úřadě sami přihlásili jako zájemci. Všichni však musí splňovat výše sepsané podmínky.

Pokud máte zájem o pozici člena volební komise, můžete se registrovat dvěma způsoby. Buď vyplníte elektrický formulář (pokud jej obecní či městský úřad na svých stránkách zveřejní), nebo donesete čitelně vyplněnou přihlášku za člena volební okrskové komise na podatelnu úřadu (měla by být dostupná na stránkách daného města/obce, případně vám bude vydána na místě).

V obou případech vyplňujete jméno, příjmení, místo trvalého bydliště, datum narození a kontakt (e-mail a telefonní číslo). Podání přihlášky vám však nezaručuje, že budete do volební komise vybráni.

Činnost volební komise

Volební komise zodpovídá za organizování průběhu voleb. Po celou dobu dohlíží na jejich řádný průběh a zapisuje příchozí voliče, kteří se prokážou buď předložením občanského průkazu nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České republiky.

Dále musí dbát na pořádek v dané místnosti, ve které členové komise sedí. V neposlední řadě dohlíží na správnost a tajnost hlasování. Po skončení voleb provádí na základě pravidel popsaných ve volebním zákoně sčítání volebních výsledků, o kterých na závěr vyhotovuje zápis.

Školení volební komise

Školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele volební komise probíhá ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který má pro tyto účely připravené instruktážní DVD. Výklad školitele ČSÚ zahrnuje celý průběh voleb až po prohlášení hlasování za ukončené.

Slib a rozdělení komise

Členství ve volební komisi vzniká složením slibu, jehož znění je: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“ Své funkce se člen ujímá ve chvíli, kdy slib vlastnoručně podepíše.

K podpisu slibu dochází na prvním zasedání volební komise, kterou svolává starosta a která se koná několik dní před samotnými volbami. Pozvánku zasílá starosta poštou, stejně tak ji uveřejní na úřední desce. Při této příležitosti se navíc losují předseda (celou komisi vede) a místopředseda komise.

Členem komise (pouze však s hlasem poradním) je i zapisovatel. Tím se může stát pouze občan České republiky. Řídí losování, pořizuje zápisy z jednání komise a při hlasování se nezapočítává do počtu členů volební komise. Skládá však slib stejně jako ostatní.

Finanční odměna a její výše

Členství ve volební komisi může být pro mnohé zajímavou brigádou. Práce členů je totiž jednorázově finančně ohodnocena. Aktuální základní odměna členů, která je podle funkcí odstupňována, je následující:

 • Předseda volební komise: 2 200 korun
 • Místopředseda volební komise: 2 100 korun
 • Zapisovatel: 2 100 korun
 • Člen komise: 1 800 korun

Konečná výše odměny se však může navýšit, a to ve dvou případech. Pokud se jedná o vícekolové volby, předseda, místopředseda a zapisovatel získají příplatek 1 000 korun, ostatní členy pak čeká příplatek 700 korun.

Druhým případem je pak souběžné konání voleb různého typu, jako tomu bude v roce 2022 kdy se budou konat senátní a komunální volby. Odměna všech členů komise se navýší o dalších 400 korun.

Příkladem: Tam, kde se konají volby do zastupitelstev obcí (komunální volby) v souběhu s volbami do Senátu a volby do Senátu budou dvoukolové, bude členovi komise, který není předsedou, místopředsedou ani zapisovatelem a zúčastní se všech zasedání komise, náležet odměna ve výši 2 900 korun (1 800 + 400 + 700). Zapisovateli a místopředsedovi by pak náležela odměna ve výši 3 500 korun (2 100 + 400 + 1 000) a předsedovi 3 600 korun (2 200 + 400 + 1 000).

Konečná částka se členům vyplácí do 30 dnů od ukončení činnosti volební komise. Její činnost končí zpravidla patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

Pokud se člen nezúčastní všech jednání volební komise, odrazí se to na výši jeho odměny. Obecní úřad mu na základě evidence o jeho účasti na jednáních konečnou částku poměrně sníží.

Volno v práci a náhrady mzdy

Člen volební komise, který je zaměstnancem, má podle zákona nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V praxi to tedy znamená, že ve volební den má právo na volno a k odměně pro člena volební komise dostane i svoji mzdu. Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytne volno a náhradu mzdy, se následně může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci.

Členové komise, kteří nejsou zaměstnanci, ale pracují jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mají kromě odměny pro členy komise také nárok na náhradu ušlého výdělku. Výše je určena 43 korunami za hodinu, maximálně pak 340 korunami za den. Nárok na náhradu OSVČ uplatní u obecního úřadu, svou výdělečnou činnost však musí prokázat, například výpisem ze živnostenského rejstříku.

Daňové přiznání

Odměna, kterou členové komise obdrží, se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti. Fakt, zda bude podléhat zálohové či srážkové dani, záleží na výši příjmu a na tom, zda zaměstnanec učiní daňové prohlášení. Odměny členů volební komise však nepodléhají odvodu zdravotního pojištění.

Z odměn členů volební komise se pojistné na sociální zabezpečení odvádí za podmínky, že v jednom měsíci dosáhne alespoň rozhodného příjmu tři tisíce korun anebo tohoto rozhodného příjmu dosáhne součet příjmů, pokud člen u zaměstnavatele vykonává více činností malého rozsahu.

Tagy:

Hlavní zprávy

Omikronová vlna v Česku nabírá na síle. Co odborníci čekají od příštích týdnů?
Koronavirus

Omikronová vlna v Česku nabírá na síle. Co odborníci čekají od příštích týdnů?

V neděli v Česku převládne varianta omikron, varoval již koncem uplynulého týdne ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), zda je tomu tak, ukážou data z následujících dnů. Jedno je však jisté, omikronová vlna už v České republice nabírá na síle, což dokazují počty nově nakažených z posledních dní. Co tedy od nadcházející vlny očekávají čeští odborníci?

Sledujte ŽIVĚ přílet Djokoviče do Srbska: Jakého se mu dostane přivítání?
Tenis

Sledujte ŽIVĚ přílet Djokoviče do Srbska: Jakého se mu dostane přivítání?

 • Aktualizováno
 • Začalo Australian Open a mužská světová jednička Novak Djokovič u toho není. Hráč prohrál dlouhé tahanice o vízum a musel nehostinné Melbourne opustit. Krátce po finálním verdiktu soudu nasedl v neděli do letadla a o zhruba 24 hodin později přistál v rodném Bělehradě. Rychle prošel letištní halou s tenisovou taškou na zádech a zamířil do prostoru pro vyzvednutí dalších zavazadel.

  Hlasování mezi polévkou a rizotem či čtení pejska a kočičky. Co padlo v nedělní Partii

  Hlasování o důvěře vlády mezi polévkou a rizotem či ministři, kteří si nemohli ani odskočit na toaletu. Jaké nejlepší hlášky zazněly v nedělní Partii Terezie Tománkové? V první části debaty se střetl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) s předsedou ČSSD Michalem Šmardou. Ve druhé části zase diskutovali místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN), bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. A kritikou či ostrými slovy nešetřili.

  Blažkův náměstek Daňhel zpracovával účetnictví firmě zapojené do daňových podvodů

  Radomír Daňhel, politický náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), zpracovával účetnictví firmě, která byla zapojená do stamilionových daňových podvodů. Podnikatelé Hussein Rekhem a Saman El-Talabani za ně loni dostali několikaleté tresty. Daňhel v kauze figuroval jen jako svědek. O podvodech podle svého vyjádření nevěděl. Podle odborníků si ale podezřelého jednání svých klientů všimnout musel. Uvedly to Hospodářské noviny (HN) a server Aktuálně.cz.

  Z vyhnanství do kraje, kde je milován. Srbové natěšeně očekávají přílet Djokoviče

  Na začátek roku 2022 rozhodně nebude Novak Djokovič vzpomínat v dobrém. Mise Australian Open se u neočkovaného tenisty zvrtla dávno před startem turnaje. Bylo mu sebráno vízum a u Australanů se stal od příletu veřejným nepřítelem. To u Srbů se status miláčka národa vzhledem ke strastem, které v posledních dnech prožil, ještě posílil. A deportované světové jedničce chtějí přichystat co nejlepší návrat do vlasti.

  Občas dobrý sluha, většinou ale zlý pán. Kdo je a odkud se bere démon zvaný inflace

  Inflace v Česku je nejvyšší od roku 2008. Inflace znehodnocuje úspory a snižuje kupní sílu mezd. Rozumně vysoká inflace je pro ekonomiku zdravá. Inflace je přijatelnější než deflace, ale zase se nesmí vymknout kontrole. O inflaci koluje celá řada omylů, polopravd a mýtů, a tak je třeba uvést různá tvrzení na pravou míru. Co je její příčinou, kdy vadí a kdy naopak může prospívat?

  reklama

  Domácí zpravodajství

  Ministr Baxa položil funkci primátora Plzně. Nástupcem je dosavadní náměstek Šindelář

  Novým primátorem Plzně se v pondělí stal jednačtyřicetiletý dosavadní technický náměstek Pavel Šindelář (ODS). Primátora volili zastupitelé poté, co předtím na funkci rezignoval dosavadní primátor, ministr kultury Martin Baxa (ODS). Podle koaliční dohody post v čele čtvrtého největšího města v Česku připadá ODS. Šindelář byl jediným navrženým kandidátem. V tajné volbě dostal 33 z 37 hlasů.

  Vondráček: Farský nám zavařil. Jeho odlet odneseme všichni, dopadne na Sněmovnu

  Poslanec Jan Farský (STAN) nám svým odletem do USA zavařil, dopadne to na nás všechny a odnese to i Sněmovna, varoval v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Farský do USA odletěl na půlroční stáž, přesto zůstal poslancem. Podle šéfa klubu SPD Radima Fialy je to faul na voliče. Farský ale slíbil, že z USA bude svou práci vykonávat a do Česka bude létat na důležitá hlasování.

  reklama