Den přijímaček PŘEHLEDNĚ: Co když dítě onemocní, kolik má času a kdy zjistí výsledky

Jednotná přijímací zkouška na střední školy se uskuteční již 12. a 15. dubna. (Ilustrační snímek)

Přijímačky na střední a jak se vybírají žáci

Po novém systému podávání přihlášek přicházejí přijímací zkoušky. Už 12. dubna usednou první žáci devátých tříd do školních lavic s cílem dostat se na střední školu, druhý řádný termín je vypsán o tři dny později. Jak zkouškový den probíhá? Co vše mohou studenti a cizinci u Cermat testů používat a čím mohou ovlivnit finální bodování? Průběh přijímací zkoušky včetně následných důležitých termínů a případného odvolání pro vás připravila redakce CNN Prima NEWS.

Jedno z nejstresovějších období řady žáků započalo již 1. února 2024, kdy bylo spuštěno elektronické podávání přihlášek na přijímací zkoušky. Kvůli komplikacím se systémem DiPSy se však termín posunul o den na 2. února, podávání přihlášek následně skončilo 21. února. Rodiče či sami žáci měli k dispozici tři přihlášky.

Co žadatele o studium nyní čeká?

Měsíc Termín Událost
Duben 12. 4. 2024 1. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia
Duben 15. 4. 2024 2. řádný termín – čtyřleté obory a obory nástavbového studia
Duben 16. 4. 2024 1. řádný termín – šestiletá a osmiletá gymnázia
Duben 17. 4. 2024 2. řádný termín – šestiletá a osmiletá gymnázia
Duben 29. 4. 2024 1. náhradní termín (společný pro všechny obory)
Duben 30. 4. 2024 2. náhradní termín (společný pro všechny obory)
Květen 15. 5. 2024 Zveřejnění výsledků prvního kola
Květen do 20. 5. 2024 Zveřejnění kritérií druhého kola
Květen do 24. 5. 2024 Podávání přihlášek do druhého kola
Červen 21. 6. 2024 Zveřejnění výsledků druhého kola

Koho se přijímací zkoušky na SŠ týkají?

Přihlášky k přijímací zkoušce podávaly v termínu od 2. do 21. února tři skupiny školáků: žáci 5. třídy, 7. třídy a 9. třídy. Podle dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) v roce 2024 tak učinilo zhruba 160 tisíc dětí. Stejně jako v předchozích letech převažoval u uchazečů o denní formu vzdělávání zájem o maturitní obory, které si na první místo napsalo odhadem 95 tisíc uchazečů. Zhruba 19 tisíc z nich si na první místo v přihlášce napsalo čtyřleté gymnázium.

ČTĚTE TAKÉ: Přijímačky se blíží, jak zmírnit stres? Roli hrají rodiče i čtyři faktory, uvádějí experti

Zvláštní kategorii tvoří víceletá gymnázia, kam se hlásí uchazeči z 5. a 7. ročníků základních škol. Z víceletých gymnázií je i letos větší zájem o osmiletá – kterých je v České republice více –, kam si v prvním kole podalo přihlášku téměř 20 tisíc uchazečů. Na šestileté gymnázium se hlásí zhruba osm tisíc uchazečů.

Všichni studenti těchto tří ročníků, kteří se rozhodnou přihlásit na čtyřletý obor, nástavbové studium, šestileté nebo osmileté gymnázium, následně v dubnu skládají zkoušku, a to v následujících termínech:

Obor vzdělání 1. řádný termín 2. řádný termín 1. opravný termín 2. opravný termín
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. dubna 2024 15. dubna 2024 29. dubna 2024 30. dubna 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. dubna 2024 17. dubna 2024 29. dubna 2024 30. dubna 2024

Opomenout by žáci neměli ani školní část přijímacích zkoušek, která se koná od 15. března do 23. dubna 2024, a to v případě, že je ředitel dané školy vyhlásí.

Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního a druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Netýká se tak oborů: s talentovou zkouškou, se závěrečnou zkouškou, s výučním listem a zkráceného studia. Tyto školy nejčastěji přijímají studenty na základě průměru, mají ale možnost vyhlásit školní přijímací zkoušky.

Obor gymnázia se sportovní přípravou má podmínky specifické – uchazeč musí postoupit talentovou zkoušku i jednotné přijímačky. Stejně tak je odlišné i podání přihlášek, více informací se dozvíte na stránkách ministerstva školství.

Žáky čeká didaktický test z českého jazyka a matematiky, který připraví a vyhodnotí Cermat. Varianty testů jsou pro čtyřleté obory vzdělávání, šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia různé. Celkem mají uchazeči možnost absolvovat testy ve dvou termínech a to na některé ze škol, na níž se uchazeč přihlásil. Kde konkrétně se bude konat, je vždy uvedeno na pozvánce, kterou zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem. Může se stát, že žák bude zkoušku konat i 2x ve stejné škole.

Pokud se uchazeč nemůže v daný termín ke zkoušce dostavit, například kvůli nemoci, může se řediteli školy do tří dnů omluvit. Pokud ji uzná, může žák zkoušku vykonat v náhradním termínu.

Průběh zkoušky

  • Didaktické testy
Didaktický test Začátek testu Časový limit Pomůcky
Matematika 8:30 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby
Český jazyk a literatura 10:50 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka

Žák má na splnění testu časový limit: 60 minut pro český jazyk a 70 minut pro matematiku. Kromě v tabulce uvedených pomůcek nesmí nic jiného používat. Pro pomoc tak studenti nemohou nahlédnout například do slovníku, pravidel českého pravopisu či matematicko-fyzikálních tabulek. Stejně tak není povolena kalkulačka.

„Na základě úprav Specifikace požadavků pro matematiku bude součástí testového sešitu didaktického testu z matematiky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia opět pomůcka pro uchazeče obsahující hodnoty druhých mocnin čísel 11–20, přibližnou hodnotu čísla π, vzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu,připomíná Cermat.

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT: Oběd do stovky? Ve Vsetíně vaří studenti z tamní střední školy, je to pro ně i zábava

Ke zkoušce by se měl uchazeč dostavit včas, proto je třeba počítat s nečekanými okolnostmi jako je dopravní zácpa či jiné komplikace. Pokud v průběhu zkoušky opustí učebnu, už se do ní nemůže vrátit – výjimku mají uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hodnoceny jsou pouze odpovědi v záznamovém archu. Poznámky si žáci mohou dělat do testového sešitu či na volné listy papírů, které si lze vyžádat od učitele v místnosti – nebudou však hodnoceny. Odborníci proto doporučují ponechat si dostatek času na přepis odpovědí do záznamového archu.

Pro zápis odpovědí doporučují používat černě či modře píšící propisku, naopak za nevhodné označují pera nebo fixy, které se propíjejí či psací „gumovatelné“ potřeby. Minimalizuje se tím riziko, že řešení bude po elektronizaci nečitelné.

Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí. K tomuto kritériu nejčastěji přistupují gymnázia, která každoročně zaznamenávají silný nápor uchazečů. Ani letošní rok by neměl být výjimkou.

Hodnocení zkoušek

Výsledek jednotné přijímací zkoušky není jediným kritériem pro přijetí žáka na střední školu. Samotný výsledek zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 procenty. Při rozhodování školy o uchazečích tak hrají roli také další aspekty, a to:

  • výsledky předchozího vzdělávání (nejčastěji školní průměr)
  • výsledky školních přijímacích zkoušek (pokud jsou ředitelem školy vyhlášeny)
  • výsledek pohovoru (pokud je ředitelem školy vyhlášen)
  • umístění na soutěžích a olympiádách
  • další

Hodnocení v jednotlivých přijímacích zkouškách Cermat zpřístupní nejpozději 15. května 2024. Ředitel následně ukončí hodnocení přijímaček a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Cvičné testy a předlohy z let předchozích

Za úspěšným složením přijímacích zkoušek stojí zejména příprava. Mimo probírání látky ve škole uchazečům pomáhají doučovatelé a testy z let minulých. Konkrétně jsou na stránkách Cermatu dostupná PDF zadání didaktických testů z českého jazyka a matematiky, jak z řádných, tak opravných termínů od roku 2015. Žáky zejména potěší, že se na webu nachází i klíče s řešením.

Kromě zveřejněných testů Cermat připravil také webovou aplikaci jménem TAU, kde si studenti mohou zdarma a on-line problematické okruhy z českého jazyka či matematiky procvičovat. Určená je aplikace i pro maturanty.

ČTĚTE TAKÉ: Ve školách neví, co s černým kašlem mezi žáky. Ředitelé řeší nejen družiny

Cermat pak není jediným portálem, kde se mohou žáci na testové otázky připravit. Na internetu existuje celá řada stránek, která nabízí on-line cvičení na danou problematiku – jak z českého jazyka, tak matematiky. Některá cvičení jsou zdarma, jiná jsou však zpoplatněna.

Jaké zkoušky skládají cizinci?

Cizincům se podle zákona na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka – tedy didaktický test z českého jazyka a literatury v případě, že je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u uchazeče ověřuje rozhovorem.

Cizinci – v poslední době zejména Ukrajinci – mají na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Uchazečům, kteří požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky.

Odvolání a odmítnutí nástupu

Letos je systém přijetí na školu pro všechny uchazeče nový. Pořadí přihlášek na vybrané školy a jejich obory žák seřadil podle toho, kam chtěl nejvíce. Pokud se tedy student umístí „nad čarou“ ve více školách, systém ho přiřadí na první z nich – do zbývajících oborů již nebude moct být v daném kole přijat. Tato priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělávání až v případě, kdy se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více než jedné výsledkové listině.

Pokud si student rozhodne pořadí škol či oborů změnit, nepochodí. Tuto možnost měl pouze do 20. února, kdy musel vzít zpět přihlášku a podat novou. Stejně tak musí zapomenout na odvolání v případě, že skončí „pod čarou“ – pokud studentovi uniklo studium například o bod, nedá se nic dělat. Musí se zúčastnit druhého kola přijímacího řízení.

Obdobný scénář se týká momentu, kdy student nechce nastoupit na svoji preferovanou školu či obor a chce studovat na té, kterou uvedl na druhém či třetím místě. V takovém případě mu zbývá jediné: odmítnout nástup, a vzdát se tak celého jednoho kola přijímacích zkoušek. Student si musí podat přihlášku ve druhém nebo dalším kole. Nemá ale jistotu, že na „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní bude přijat.

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT: Při výskytu černého kašle budou moci do školy jen očkované děti, napsali pražští hygienici

A pozor – odmítnutím přijetí se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Tagy: