Národní ceny ČR: Společenská odpovědnost a udržitelnost pomáhá našim organizacím růst

Českou kvalitu nenahradíš III. - Centrum BAZALKA

Stále více firem a organizací se snaží vracet ke kořenům samotné činnosti, tedy nejen poskytovat zákazníkům, co právě potřebují, ale současně brát ohled i na kvalitu odvedené práce, pracovního prostředí zaměstnanců a životního prostředí. Otázkou, kterou si ale mnozí spotřebitelé v Česku často kladou, je, jak takovou společnost poznat? Pomoci mohou třeba Národní ceny kvality České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR v rámci Národních cen České republiky. Jejím držitelem je například jihočeské Centrum BAZALKA poskytující péči lidem s postižením.

„Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace,“ uvádí web Oficiální portál Rady kvality ČRNárodní ceně za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Dobrou zprávou je, že tento trend se šíří i v Česku a to nejen soukromou podnikatelskou sférou, ale také veřejným sektorem. Firmy a další organizace při své činnosti chtějí nejen generovat zisk, ale také dbát na ochranu a péči o životní prostředí i společnost, která v něm žije. Vybrané společnosti už za své úsilí získaly zmíněnou Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, která je jasným znamením, že ve svém snažení uspěly.

Zapojením se do programu mohou organizace získat cennou zpětnou vazbu, jak si v naplňování společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje stojí a zejména ty oceněné mohou být dobrým příkladem pro ostatní. Cena tak podporuje obecné společenské povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě,“ vysvětluje význam ocenění Ingrid Štegmannová, tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jednoduše řečeno - že se jedná o společensky odpovědnou firmu, lze zjistit velmi rychle. Držitelé ocenění se jím totiž mohou prokazovat.

Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se udělují čtrnáctým rokem. V posledních sedmi přitom hodnotící komise používá schéma uznávání „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti, vycházející z mezinárodně uznávaného Modelu excelence EFQM. Model hodnocení je sestavený tak, aby se v něm orientovaly i začínající organizace, které implementují zásady společenské odpovědnosti do svého managementu.

Ocenění jen pro ty nejlepší

Společnosti a organizace, které o ocenění stojí, musí prokázat, že na něj mají nárok, a splnit stanovená kritéria v předem daných oblastech, kterými jsou: péče o zaměstnance, podpora komunity, snaha o etické chování a udržitelné obchodní praktiky, ochrana životního prostředí, efektivní využívání zdrojů a minimalizace negativního dopadu na planetu. „Společensky odpovědná organizace usiluje rovněž o vysokou úroveň kvality svých produktů nebo služeb, měla by mít mechanismy pro neustálé zlepšování a inovace, dostatečné mechanismy pro sběr a hodnocení dat o své činnosti týkající se společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a měla by aktivně zapojovat své zaměstnance a stakeholdery do procesu rozhodování a plánování týkajícího se těchto aspektů. Měla by být také schopna předložit relevantní doklady a reference, které prokazují její úsilí v těchto oblastech,“ zmiňuje další hodnocené aspekty Ingrid Štegmannová, státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí a členka Rady kvality ČR.

Proces hodnocení je složitý a trvá několik měsíců. Od zjišťování, zda jsou klienti a rodinní příslušníci s danou sociální službou spokojení, přes sebehodnocení poskytovatele sociálních služeb, rozhovory se zaměstnanci i klienty na místě po návštěvu dvou certifikátorů, kteří vypracují hodnoticí zprávu včetně návrhů na zlepšení. Následně musí proběhnout aktivity ke zlepšení, což musí poskytovatel i doložit. Až poté je uzavřena certifikace na období 3 let,“ vyjmenovává jednotlivé kroky prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Pomoc těm nejpotřebnějším

Ocenění získalo například jihočeské Centrum BAZALKA, které se v současnosti stará o bezmála padesát klientů se zdravotním postižením. A jak je vidno z jejich věku - od jednoho roku do čtyřiceti let - nejedná se jen o děti. Pomoc v Centru BAZALKA najdou děti, mládež i dospělí s těžkým zdravotním postižením anebo poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací z celého Jihočeského kraje. Všem tamní zaměstnanci pomáhají s každodenními povinnostmi, duševním rozvojem i udržením fyzického zdraví. „Hodnotící komisi jsme předložili přesvědčivé argumenty o naší odbornosti, obětavosti a oddanosti naší práci, o vysoké kvalifikaci našich zaměstnanců a individuálním přístupu k našim klientům,“ říká Martina Koudelková, spoluzakladatelka centra, které ocenění drží druhým rokem. A hodlá se o něj ucházet znovu, už teď proto pracuje o další vylepšení svých služeb i vztahů uvnitř organizace. „Tím nejdůležitějším v Centru BAZALKA jsou naši klienti a zaměstnanci. Zakládáme si na poskytování služeb v rodinné atmosféře, s vysoce individuálním přístupem ke každému z našich klientů. Zakládáme si na věrnosti našim hodnotám,“ zdůrazňuje Martina Koudelková, které podle ní jsou: nadšení, odvaha, bezpečí, a respekt.

Historie Centra Bazalka

  • 2003 tři maminky dětí s postižením z důvodu nedostupnosti sociálních zakládají obecně prospěšnou společnost Dětský stacionář Světluška a zahajují denní a týdenní režim
  • 2007 získávají registraci provozování služeb denního stacionář a týdenního stacionáře
  • 2008 zakládají Mateřskou školu speciální a Základní školu speciální Světluška, o.p.s.
  • 2009 škola zahajuje v prostorách stacionáře svůj provoz a v témže roce se mění název společnosti na  Sociální služby Světluška, o.p.s.
  • 2010 získávají registraci u Krajského úřadu JČK jako nestátní zdravotnické zařízení - obor fyzioterapie
  • 2012 opět změna názvu Centrum BAZALKA
  • 2018 stavba Domova pro osoby se zdravotním postižením

Jiří Horecký pak vyjmenovává, čeho všeho si hodnotící komise při rozhodování o udělování ocenění všímala. „Existují vstupní kritéria, která se týkají bezbariérovosti, možnosti uzamčení pokoje, počtu vícelůžkových pokojů a podobně. Následně se hodnotí kvalita v pěti oblastech: bydlení, volný čas a kultura, stravování, péče a partnerství.“

Získání Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj vnímáme jako potvrzení kvality a profesionality naší práce. Certifikát EFQM je pro nás důležitým nástrojem při komunikaci s dárci a sponzory. Zvyšuje naši prestiž i při jednání se státními institucemi. Zároveň naši zaměstnanci mohou být pyšní, že pracují v organizaci, která se snaží udržovat kvalitu ve všech oblastech,“ vyjmenovává spoluzakladatelka Centra BAZALKA výhody ocenění.

A dodává: „V rámci regionu jsou naše služby unikátní a nepostradatelné. V žádném jiném zařízení se neposkytuje komplexní péče jako u nás - propojení sociálních služeb, vzdělávání a rehabilitace. Jsme hrdým nositelem označení certifikovaného pracoviště Bazální stimulace, které jsme získali jako první v Jihočeském kraji a v jejímž duchu poskytujeme naše služby.“

Budoucnost sociálních služeb v ČR

Na význam a mimořádnou potřebu podobných zařízení upozorňuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Je potřeba řešit hlavně dostupnost některých typů zařízení a služeb v určitých regionech. A toto je potřeba aktivně řešit ve spolupráci s jednotlivými kraji, které nesou hlavní odpovědnost za zajištění vhodných typů služeb na svém území. Komplikovaná situace s dostupností je především u služeb pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS),“ říká Ingrid Štegmannová a pokračuje:

V České republice je v současné době 1280 sociálních služeb pro lidi s kombinovaným postižením, z toho je 345 sociálních služeb určeno pro děti, a to včetně uživatelů s PAS. Jde jak o služby ambulantní, tak i terénní a pobytové. Tato zařízení poskytují služby více cílovým skupinám, takže konkrétní počet služeb zaměřených výhradně na cílovou skupinu uživatelů s PAS je obtížné určit.“

Stejně tak si všichni, kteří obor sociálních služeb znají, uvědomují náročnost na vybudování takových zařízení, kde se dokáží o klienty se specifickými potřebami postarat. „Ve vztahu k této cílové skupině uživatelů se často hovoří o prevenci a zvládání tzv. chování náročného na péči, což klade především nároky na personální a odborné kapacity pracovníků v přímé péči, ale i nároky na prostředí včetně přizpůsobení vnitřních prostor pobytových zařízení specifickým potřebám klientů. Důležitý je rovněž systém dalšího vzdělávání, kde Ministerstvo práce a sociálních věcí akredituje poměrně širokou nabídku zhruba 20 různých vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku práce s klienty s poruchami autistického spektra, u problematiky kombinovaných postižení tomu bude obdobně,“ říká Ingrid Štegmannová s tím, že největší výzvy vidí v nutných legislativních úpravách, garanci dostupnosti služeb, zavedení jednotného způsobu zajišťování potřeb a koordinovaném plánování jejich naplnění. V neposlední řadě pak zmiňuje také spolehlivější financování sociálních služeb.

Slavnostní předání Národních cen České republiky se uskuteční 21. listopadu 2023.

Tagy:
ocenění Jihočeský kraj Česko Komerční sdělení sociální služby Jiří Horecký Českou kvalitu nenahradíš Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky autistické spektrum Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Centrum BAZALKA